Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Отменено е заседанието на Общинския съвет в Ловеч за 9 януари

Кметът на Община Ловеч на 8 януари 2018 г. е внесъл писмо до председателя на Общинския съвет в Ловеч, с което оттегля двете предложения с проекти за решения, предвидени за заседанието на Общинския съвет на 9 януари.

Решението за оттегляне е мотивирано с възникналия широк обществен интерес по повод предмета на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. Това се прави и с оглед гарантиране съблюдаването на законността при вземане на решение по него.

Оттегля се и Програмата за управлението и разпореждането с имоти общинска собственост в Община Ловеч през 2019 г. тъй като тя съдържа прогноза за очаквани приходи от управлението и разпореждане с общинско имущество за бюджетната 2019 г., както и очакваните разходи по управление и разпореждане с общинско имущество за бюджетната 2019 г.

Двата проекта за решение, за местните такси и за имотите, са взаимообосновани и решението, касаещо програмата, ще намери отражение в обсъждането и приемането на бюджета.

При това положение предвиденото заседание за 9 януари е отменено от председателя на Общинския съвет в Ловеч, като съветниците вече са уведомени.