Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Наредби

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч. Приета с решение № 720/26.04.2018 г., публ.  на 10.05.2018 г., в сила от 10.05.2018 г.)

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ловеч

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ловеч (приета с решение № 162/31.07.2012 г.; изм. и доп. с решение № 722/26.04.2018 г., публ. на 10.05.2018 г., в сила от 10.05.2018 г.)

Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч

Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч. (Приета с решение № 767/30.06.2011 г., в сила от 24.07.2011 г.; изм., решение № 835/29.09.2011 г. , в сила от 13.10.2011 г.; изм. и доп. с решение № 688/26.06.2014…

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч /приета с решение № 5/20.11.2015 г.; публикувана във в-к "Ловеч прес", бр. 92/30.11.2015 г.; в сила от 01.12.2015 г. ; изм. и…

Наредба за общинските жилища в Община Ловеч

Наредба за общинските жилища в Община Ловеч / изм. и доп. с решение № 328/26.01.2017 г., публ. на 16.02.2017 г., в сила от 16.02.2017 г.; изм. и доп. с решеине № 570/25.10.2017 г., публ. на 13.11.2017 г., в сила от 13.11.2017 г.; изм. и доп. с решение № 692/29.03.2018 г., в сила…

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч ( Приета с решение № 229/25.08.2016 г., в сила от 12.09.2016 г., публ. на 12.09.2016 г.; изм. с решение № 367/29.03.2017 г., в сила от 20.04.2017 г.,…

Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч.

Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч. Приета с решение № 625/27.03.2014 г., в сила от 01.05.2014 година.; изм. и доп. с…

Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на територията на Община Ловеч

Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на територията на Община Ловеч. Приета с решение № 657/27.01.2011, в сила от 10.02.2011 година; изм. с решение № 693/26.06.2014 г. , в сила…

Наредба за местните данъци в Община Ловеч

Наредба за местните данъци в Община Ловеч. Приета с решение № 13 от 24.01.2008 г. по протокол № 5/24.01.2008 г. на Общински съвет-Ловеч, публикувана на 7 февруари 2008 година, влиза в сила в 14 дневен срок от датата на публикуването; изм.,…

Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Ловеч

Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Ловеч /приета с решение № 274/24.11.2016…

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър на Община Ловеч. (приета с решение № 249/29.09.2016 г., публ. на 17.10.2016 г., в сила от 17.10.2016 г.)