Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Наредби

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч. Приета с решение № 170/30.10.2008 г.; доп. решение № 226/29.01.2009, в сила от 09.02.2009 г.; доп., решение № 520/27.05.2010 г., в сила от 10.06.2010 г.; доп., решение…

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч ( Приета с решение № 229/25.08.2016 г., в сила от 12.09.2016 г., публ. на 12.09.2016 г.; изм. с решение № 367/29.03.2017 г., в сила от 20.04.2017 г.,…

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч /приета с решение № 5/20.11.2015 г.; публикувана във в-к "Ловеч прес", бр. 92/30.11.2015 г.; в сила от 01.12.2015 г. ; изм. и…

Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч.

Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч. Приета с решение № 625/27.03.2014 г., в сила от 01.05.2014 година.; изм. и доп. с…

Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на територията на Община Ловеч

Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на територията на Община Ловеч. Приета с решение № 657/27.01.2011, в сила от 10.02.2011 година; изм. с решение № 693/26.06.2014 г. , в сила…

Наредба за местните данъци в Община Ловеч

Наредба за местните данъци в Община Ловеч. Приета с решение № 13 от 24.01.2008 г. по протокол № 5/24.01.2008 г. на Общински съвет-Ловеч, публикувана на 7 февруари 2008 година, влиза в сила в 14 дневен срок от датата на публикуването; изм.,…

Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Ловеч

Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Ловеч /приета с решение № 274/24.11.2016…

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър на Община Ловеч. (приета с решение № 249/29.09.2016 г., публ. на 17.10.2016 г., в сила от 17.10.2016 г.)

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕТО НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Наредба за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане за поемането на общински дълг от Община Ловеч  (Приета с решение № 232/25.08.2016 г., в сила от 25.08.2016 г., публ. на 12.09.2016 г.)  

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч. Приетa с решение № 405/31.07.2001г. Изм. и доп. с решение № 656/30.03.2007 г.; изм., решение № 223/23.10.2012 г.,…